หน้าแรก / เครือข่ายความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือ

• ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
• ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะทำงานความร่วมมือต่างๆ

• คณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
• คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดอุดมศึกษา
• คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร
• คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

• โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
• โครงการสร้างฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
• โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
• ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
• MALINET (Mahasarakham Library Network – MALINET)