Select Language

ponpimon

นางพรพิมล มโนชัย
หัวหน้าศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
: pornpimol.m@msu.ac.th
: 2413

dungduan

นางดวงเดือน ไชยโสดา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
: Duangduean.p@msu.ac.th
: 2413

sumang

นางสำอาง เนื่องวรรณะ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
: somang.n@msu.ac.th
: 2413