Select Language

rungruang

นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
: rungreang.s@msu.ac.th
: 2461

somjit-2

นายสมจิต รัตนสวนจิก
หัวหน้างานบริการยืม-คืนสารสนเทศ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
: somchit.r@msu.ac.th
: 2437

rujira-2

นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
: rujira.l@msu.ac.th
: 2461

rungrudee

ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี
หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
: rungrudee.p@msu.ac.th
: 2436

Numlin

นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
: namlin.t@msu.ac.th
: 2439

orathai

นางสาวอรทัย โคตรธาดา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
:
: 2406

wipada

นางวิภาดา เพชรพรหม
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
: wipada.c@msu.ac.th
: 2406

nopparat

นายนพณรรญ์ พับไธสง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
:
: 2406

kridsada

นายกฤษฎา กาดนอก
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
: kitsada.k@msu.ac.th
: 2406

suchanun

นางสาวสุชานันท์ พรรณะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
:
: 2406

tawatchai

นายธวัชชัย ปอศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
:
: 2406

pornpan

นางสาวภรณ์พรรณ ไชยโวหาร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
:
: 2406

saksun

นายเศกสรร คุณโพธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
:
: 2406