หน้าแรก / ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

หัวหน้าศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
ชื่อ : นางณัฐพร เดชชัย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2413
Email : Nattaporn.d@msu.ac.th

ชื่อ : นางศรีจันทร์ พรรณะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Email:
ชื่อ : นางสาวดวงเดือน ผมพา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email: