หน้าแรก / ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

หัวหน้าศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
ชื่อ : นางพรพิมล มโนชัย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2413
Email :

ชื่อ : นางสาวดวงเดือน ผมพา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email:
ชื่อ : นางสำอาง เนื่องวรรณะ
พนักงานพิมพ์ ระดับ 4
Email : somang.n@msu.ac.th