หน้าแรก / หอสมุด

หอสมุด

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ,
หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ : นางผกานุช เหล่าพิเดช
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : phakanuch.d@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
ชื่อ : นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว
บรรณารักษ์ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2429
Email : namlin.t@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ
ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2436
Email :
หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ชื่อ : นางประนอม นามษร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : pranom.n@msu.ac.th
หัวหน้างานวารสารและหนังสือพิมพ์
ชื่อ : นางกาญจนา น้อยฤทธิ์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2434
Email : kanchana.n@msu.ac.th
หัวหน้างานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ชื่อ : นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2492
Email : auearee.p@msu.ac.th
หัวหน้างานบริการยืม-คืน
ชื่อ : นายสมจิตร รัตนสวนจิก
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2406
Email : somchit.r@msu.ac.th
หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชื่อ : นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405, 2406
Email : rujira.l@msu.ac.th