หน้าแรก / นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ : นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2404
Email : jeerakan.p@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ : นายสมพงษ์ เจริญศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2404
Email : sompong.c@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : นายอารยะ เสนาคุณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2440
Email : araya.e@msu.ac.th