หน้าแรก / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
ประกันคุณภาพและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนางานหอสมุดดิจิทัล

ผศ.ศิริพร น้อยอำคา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ

นายสมจิต รัตนสวนจิก
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
งานหอสมุด

นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการสำนักวิทยบริการ


นางสมพร สารปรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ