หน้าแรก / ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นางพรพิมล มโนชัย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
pornpimol.m@msu.ac.th

นายนิเวส ศรีธัญรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ
niwet.s@msu.ac.th

นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
jeerakan.p@msu.ac.th

นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
rungreang.s@msu.ac.th

นางศุภลักษณ์ นิลทะราช
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิทยบริการ
supalak.k@msu.ac.th

 

นายสมจิต  รัตนสวนจิก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
somchit.r@msu.ac.th