Select Language

📣✨สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรม (แบบ Online) เรื่อง “Introduction to Scopus for Research” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Elsevier Customer Consultant, Thailand) คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 📣 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ https://bit.ly/3FR3tg3 ลิงค์ห้องอบรม(Online) >> คลิกที่นี่ https://bit.ly/3WEd4g8 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน >> คลิกที่นี่ #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ #บริการวิชาการแก่ชุมชน
Read more
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งวันกำหนดส่งหนังสือวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2565 ดังนี้ นิสิต กำหนดส่งหนังสือวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ต่ออายุบัตรสมาชิกยืมได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (ต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา) อาจารย์ บุคลากร กำหนดส่งหนังสือวันสุดท้าย คือ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ต่ออายุสมาชิกได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (ต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา) การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด 1. ตรวจสอบประวัติการยืมหนังสือ และคืนหนังสือตามกำหนดเวลา 2. หากมีค้างชำระหนังสือเกินกำหนดส่ง ให้ดำเนินการชำระให้เรียบร้อย 3. ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 
Read more
037354
Users Today : 17
This Month : 5574
This Year : 37354
Total views : 105738
Who's Online : 1