Select Language

กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน                เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน โดยการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่าน สำหรับนักอ่านตัวจริง โดยจะมีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบรางวัลของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่านของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภท นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภท อาจารย์ และบุคลากร ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565 ขอรับแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ หรือดาวน์โหลอแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ https://library.msu.ac.th/?p=4163 ผู้สมัครอ่านหนังสือที่สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ชื่อเรื่อง พร้อมบันทึกการอ่านตามแบบบันทึกที่กำหนดให้ 
Read more
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอนก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (NEXT NORMAL)” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. อบรมออนไลน์  ผ่าน Cisco Webex Meetings  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   คุณกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ – การปรับตัวการวางแผนการเงินกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุควิถีชีวิตถัดไป   (Next Normal) ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ >> ตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 31 
Read more
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่าน สำหรับนักอ่านตัวจริง โดยจะมีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบรางวัลของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่านของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  
Read more