Select Language

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

ซอฟต์แวร์ (Software)

1 Endnote for Windows X4
2 Endnote X4 For MAC
3 Acrobat Reader 8.0.exe
4 Windows Media Player 10.exe

แบบฟอร์ม

1 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก (สำหรับนิสิตใหม่)
2 แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
4 แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดข่าย
5 แบบกรอกบริการยืมระหว่างห้องสมุด
6 แบบกรอกบริการยืม-คืนเครือข่าย MALINET
7 แบบฟอร์มบริจาคหนังสือ
8 แบบฟอร์มการขอใช้จุลสาร
9 แบบฟอร์มหนังสือกำลังดำเนินการ (ON PROCESS)
10 แบบฟอร์มการขอใช้เอกสารชั้นปิด ศูนย์อีสานสิรินธร
11 แบบฟอร์มการขอใช้บริการ (Service Form)

Leave a Reply