หน้าแรก / สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ชื่อ : นางศุภลักษณ์ นิลทะราช
เบอร์ภายใน : 2493
Email : suphalak.k@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ,
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

ชื่อ : นางศุภลักษณ์ นิลทะราช*
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email : suphalak.k@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ,
หัวหน้างานพัสดุ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง*
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2491, 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ : นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405
Email:
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ชื่อ : นายนิเวส ศรีธัญรัตน์*
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2440
Email : niwet.s@msu.ac.th