หน้าแรก / สำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ

ผู้รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ชื่อ : นางสมพร สารปรัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 2493
Email : somporn.s@msu.ac.th 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ : นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2405
Email
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
ชื่อ : นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 2493
Email :  chananchida.s@msu.ac.th
: