Select Language

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary on 12 August 2022 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 
Read more
           วันที่ 5 สิงหาคม  2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณาปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร อบรมหัวข้อ EndNote Web กับการตรวจสอบการลอกเอกสาร Plagiarism  ให้แก่นิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน  46  คน    เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้ไปประกอบการฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ 
Read more
      วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนายกฤษฎา กาดนอก บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ให้การสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ การสืบค้นหนังสือ ตำรา วารสารจากสำนักวิทยบริการ ให้แก่นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในรายวิชา 1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ       ทั้งนี้ 
Read more
     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) อบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์ ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 54 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web Opac, การสืบค้น 
Read more
    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ Traning & Activity @ SET Corner โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ สามารถนำไปกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตทางการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดและมั่นคง เมื่อปลดเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักเข้าถึงและใช้สารสนเทศ ณ 
Read more