Select Language

สำนักวิทยบริการต้อนรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว

สำนักวิทยบริการต้อนรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 11.30 น. สำนักวิทยบริการ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ นำอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A มีนางกรรณิการ์ ภูผาธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางดวงเดือน ผมพา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับแนะนำแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ พร้อมให้คำแนะนำการเข้าใช้บริการสารสนเทศ เพื่อการเข้าใช้งานในโอกาสต่อไป

Leave a Reply