Select Language

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 : MSU Book Fair 2023 : Book CAMPing ระหว่างวันที่ 6–9 ธันวาคม 2565 โดยความร่วมมือกับห้องสมุดสีดา สอนสี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เริ่มเวลา 09.00-20.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างอาคารวิทยบริการบริการ A และอาคารวิทยบริการ D มีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ดังนี้ – การเลือกซื้อและแนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจากบริษัท สำนักพิมพ์ ร้านค้าหนังสือชั้นนำมากกว่า 30 ร้านค้า 
Read more
สมาชิกห้องสมุดควรรู้    กำหนดวันหมดอายุบัตรสมาชิกห้องสมุด ภาคการศึกษาที่ 2/2565     นิสิต/ นักเรียนโรงเรียนสาธิต บัตรสมาชิกหมดอายุ  วันที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์/ บุคลากร   บัตรสมาชิกหมดอายุ            วันที่ 17 เมษายน 2566  เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล การลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะนิสิต ติดตามประกาศกำหนดวันลงทะเบียน ของนิสิตทุกชั้นปีได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ      ..และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องดำเนินการต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ก่อนทำการยืมหนังสือ ทุกภาคการศึกษานะคะ ..สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมต่อ (Renew) ออนไลน์ ด้วยตนเองได้ที่ https://lib3.msu.ac.th/patroninfo~S0 ..หากต้องการให้สำนักวิทยบริการดำเนินการต่ออายุสมาชิก หรือ Renew ยืมหนังสือต่อให้ ขอให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาได้ที่  https://shorturl.asia/DrXRp ค่ะ ..สำนักวิทยบริการพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ.. ติดตาม MSU Library 
Read more
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ คงภูงา ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทีมงาน ในการหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ภายใต้ภารกิจของ depa และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวถึงแนวคิดที่พร้อมพัฒนาพื้นที่แห่งการศึกษาด้านดิจิทัลหลัก (HUB) ที่มีการประยุกต์เทคโนโลยีใช้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถแปลงความรู้เป็นรายได้ ให้บริการพื้นที่จัดฝึกอบรม รวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพในพื้นที่ มีทรัพยากรทางด้านกำลังคน สามารถพัฒนาทักษะกำลังคน นิสิต นักศึกษา 
Read more
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ สำนักวิทยบริการ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว ผู้บริหารคณะชุดเดิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้บริหารชุดใหม่ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu
Read more
               สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน การวิจัย ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง “Introduction to Scopus for Research” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีวิทยากรจาก สำนักพิมพ์ Elsevier  ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Elsevier Customer Consultant, Thailand) อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จึงขอเชิญ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมอบรม โดย  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม   
Read more
         สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำหนังสั้น (Mini Series) เพื่อโปรโมทห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างสรรค์ผลงาน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Mini Series  เรื่อง  Library Love Story ห้องสมุด จุดที่รัก     รับชมได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Q1nSO3DS864          2) Mini Series  เรื่อง Just you and me ฉันยังจดจำเธอ       รับชมได้ทาง YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=UevnFkD8EIA ทั้งนี้ 
Read more
สำนักวิทยบริการรับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) สำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับผู้ประเมินการควบคุมภายใน สำนักตรวจสอบภายใน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย นิ่มน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร น้อยอำคา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม หอสมุดดิจิทัลและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ นายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ นางผกานุช เหล่าพิเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานหอสมุด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวอนันตรา คำระกาย นางสาวปิยธิดา พาพิทักษ์ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร และนางสาวบุญญลักษณ์ สมบูรณ์ 
Read more