Select Language

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่าน

🔊🔊🔊🔊เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่าน สำหรับนักอ่านตัวจริง โดยจะมีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบรางวัลของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่านของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 🎊🎊🎊🎊

 

Comments are closed.