Select Language

กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน บุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565

กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน

               เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน โดยการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อมอบรางวัลยอดนักอ่าน สำหรับนักอ่านตัวจริง โดยจะมีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก เพื่อมอบรางวัลของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่านของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม คือ สมาชิกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  • ประเภท นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ประเภท นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ประเภท อาจารย์ และบุคลากร
 2. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565
 3. ขอรับแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ หรือดาวน์โหลอแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ https://library.msu.ac.th/?p=4163
 4. ผู้สมัครอ่านหนังสือที่สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ชื่อเรื่อง พร้อมบันทึกการอ่านตามแบบบันทึกที่กำหนดให้
 5. ส่งแบบบันทึกการอ่าน ที่ผ่านการรับรอง โดย ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ห้องสมุด หรือผู้ปกครองภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 6. คณะกรรมการฯ พิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้องของแบบบันทึกการอ่านที่นำเสนอ และมอบรางวัล

สุดยอดนักอ่าน ตามข้อ 1

 1. ผู้ผ่านการพิจารณา มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรางวัลยอดนักอ่านของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

รางวัลและการเชิดชู

เกียรติบัตรและของที่ระลึก จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 1. เกียรติบัตรและของที่ระลึก จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ได้ที่ >>
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

 

Comments are closed.