Select Language

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล SCOPUS สืบค้นข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัย ที่กำลังต้องการหาวารสารทางวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง ใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เข้าใช้งานได้ที่ https://library.msu.ac.th >> Online Database >> Scopus พร้อมมีคู่มือการใช้งาน กรณีสืบค้นนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สืบค้นผ่าน vpn.msu.ac.th SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ จากสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมผลงานวิจัยทั่วโลก ให้เนื้อหาสหสาขาวิชา จัดเก็บรวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการ Peer-reviewed จัดเก็บเนื้อหา ในรูปแบบของบทคัดย่อ โดยไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงไปยังวารสารที่หน่วยงานบอกรับ หรือวารสาร Open 
Read more
สำนักวิทยบริการ ขอแนะนำ Motion Info Graphic Services 13 บริการของสำนักวิทยบริการ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนิสิต คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตและผู้ใช้บริการทุกท่าน  เพื่อการ เข้าใช้บริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ    ติดตามรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube  https://www.youtube.com/playlist?  list=PLZKGM8UhnZT9PaiKlKwJPWKcAMS97QEky
Read more
   วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักวิทยบริการ สอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร เรื่อง การสืบค้นวิทยานิพนธ์และการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Online Database ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ จำนวน 40 คน โดยอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet    ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ โดยสามารถระบุ 
Read more
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการของสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2565 โดยสำนักวิทยบริการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ นายรณชัย เหล่าโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนาง สมพร สุธรรมมา พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ร่วมสร้างพัฒนาองค์กรสำนักวิทยบริการมาเป็นระยะเวลายาวนานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ ตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่นประทับใจ
Read more
     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ Online Database ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทจีนจำนวน 4 คน และนิสิตปริญญาเอกจีน จำนวน 5 คน เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา 0505895 Seminar in Nutrition and Health Promotion (สัมมนาทางโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ) และวิชา Selected Topics in nutrition and health 
Read more
    วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 08.30 -12.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” ให้กับ ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ มี ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมสามารถสืบค้นสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทุกที่ได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย การค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน และการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ Cisco 
Read more
สำนักวิทยบริการ ได้จัดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารวิทยบริการ B ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ได้รับความนิยมจากนิสิตเข้าใช้บริการพื้นที่นั่งอ่าน ทำงานกลุ่ม หรือประชุมกลุ่มย่อยเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของนิสิต ทั้งนี้ ในช่วงของการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ติดตาม MSU Library Website : https://library.msu.ac.th Facebook : librarymsu Line : @msulibrary IG : Library_msu TikTok : @msu_library
Read more
   สำนักวิทยบริการ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาด้านกายภาพภายในอาคารวิทยบริการ A จัดพื้นที่ให้บริการแก่นิสิต ให้เกิดความสวยงามทันสมัย สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ และบริการพื้นที่นั่งอ่านโดยแบ่งโซนสำหรับติดต่อขอรับบริการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนที่ 3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และส่วนที่ 4 บริการสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ได้จัดโซนวินเทจ และโซนพื้นที่นั่งอ่านที่สามารถนำอาหาร (Snack) เข้ามารับประทานได้ ณ บริเวณชั้น 2 สำนักวิทยบริการ ติดตาม MSU Library Website : https://library.msu.ac.th Facebook : librarymsu Line : @msulibrary IG 
Read more
026326
Users Today : 209
This Month : 1502
This Year : 26326
Total views : 79282
Who's Online : 1