Select Language

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสรคาม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “บริการ Research Buddy เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge University Press และ “บริการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติด้วยผู้ช่วยมืออาชีพ” ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยากรโดย คุณจิดาภา ชยากรวิกรม (Research Solution & Consultant) บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวข้อการบรรยาย ได้แก่           
Read more
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB XV 2023  ในงาน The 15th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XV 2023)”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
Read more
เมื่อวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2566  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “บทบาทห้องสมุดยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลง” ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศลาว ในการนี้ได้ร่วมหารือกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป #สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #msu  
Read more
ประกาศ…ห้องสมุด มมส “ตามหาสุดยอดนักอ่าน” สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม “ตามหาสุดยอดนักอ่าน”  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันกับผู้ใช้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี  บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)  เชิญมาร่วมกิจกรรมง่าย ๆ เพื่อทบทวนความรู้การเขียนบรรณานุกรมกันค่ะ มาร่วมเป็นหนึ่งในสุดยอดนักอ่าน ได้ดังนี้ สมัคร  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับสมุดบันทึกบรรณานุกรม ได้ที่ คุณอรทัย โคตรธาดา เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A ชั้น 2  ตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2566 รับสมุด  รับสมุดสำหรับบันทึกบรรณานุกรมหนังสือเล่มที่อ่าน (เลือกรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบที่ถนัดที่สุด) 
Read more
วันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น.  สำนักวิทยบริการ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566  มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย นายสมจิต รัตนสวนจิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสวัสดิการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม  แก่วัดในเขตจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเเละสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
Read more
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม CRM “ลูกค้านั้น สำคัญไฉน” วันที่ 9 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร น้อยอำคา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมหอสมุดดิจิทัลและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การบรรยายวิชาการ เรื่อง  “ลูกค้านั้น  สำคัญไฉน”  ในโครงการบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์  เพื่อบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ รับฟังเสียงและนำมาพัฒนานวัตกรรมการบริการให้มีคุณภาพ  และเพื่อให้ความรู้และบริการสารสนเทศแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ สาขาวิชาการตลาด  คณะการบัญชีและการจัดการ 
Read more
        สำนักวิทยบริการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร น้อยอำคา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมหอสมุดดิจิทัลและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเเละสืบสานงานประเพณีฮีตเดือน 8 กำหนดจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะมีพิธีถวายเทียนพรรษาในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)   
Read more
วันที่ 7  สิงหาคม 2566  เวลา 14.00-15.00 น.  สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ  พร้อมด้วย นายกฤษฎา กาดนอก บรรณารักษ์ นำชมห้องสมุด Library Tour แนะนำแหล่งเรียนรู้สารสนเทศที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 40 คน
Read more
สำนักฯ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างทักษะด้านการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการสำหรับนิสิตต่างชาติ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Read more
วันที่ 4 สิงหาคม 2566  เวลา 14.30-16.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเรื่องการ สืบค้นวิทยานิพนธ์  การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล TDC-ThaiLIS และฐานข้อมูลออนไลน์  โดยอบรมออนไลน์ผ่าน Google meet #สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #librarymsu #smart library #Information Literacy #นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา #คณะสาธารณสุขศาสตร์
Read more
108874
Users Today : 594
This Month : 11548
This Year : 64686
Total views : 310016
Who's Online : 4