Select Language

สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00-09.50 น.  สำนักวิทยบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิทยบริการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ
การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคตผลงานที่โดดเด่น ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ และออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings

 

Comments are closed.