Select Language

สำนักวิทยบริการ มมส จัดโครงการ Traning & Activity @ SET Corner

    วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00–16.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดโครงการ Traning & Activity @ SET Corner โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ สามารถนำไปกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตทางการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดและมั่นคง เมื่อปลดเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักเข้าถึงและใช้สารสนเทศ ณ มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้บริการ และเพื่อส่งเสริมให้มุมความรู้ตลาดทุนเป็น Investment Hub และเป็นเครื่องมือนำไปสู่การออมและการลงทุนอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนตามเป้าประสงค์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางไว้ โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และคณะบรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ รวมถึงการปรับตัวการวางแผนการเงินกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุควิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) ทั้งนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings มีผู้สนใจเป็นอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 218 คน
    ขอเชิญเติมเต็มความรู้ด้านการเงิน หุ้น ตลาดทุน ฯลฯ ได้ที่มุมความรู้ @SET Corner บริเวณชั้น 3 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A และแนะนำวิธีใช้งานฐานข้อมูล Maruey eLibrary ห้องสมุดมารวย ได้ที่ https://youtu.be/0sG3QwSamF4
#Traning & Activity @ SET Corner
Comments are closed.