Select Language

สำนักวิทยบริการ สอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศทางด้านแพทยศาสตร์

     วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) อบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์ ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 54 คน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ
    ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web Opac, การสืบค้น E-Book, Online Database, การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ, การสืบค้นงานวิจัยThesis/Research, EndNote/Mendelay และ Library Tour สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th เลือกเมนูบริการสำนักวิทยบริการ เลือกที่ อบรมแนะนำการสืบค้น หรือติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A สามารถระบุ วัน เวลา ในการอบรมได้ตามความสะดวก โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 4375 4322-40 หมายเลขภายใน 2405
#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.