Select Language

สำนักวิทยบริการ เพิ่มทักษะความรู้นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่องานวิจัย

           วันที่ 5 สิงหาคม  2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย นางวิภาดา เพชรพรหม บรรณาปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร อบรมหัวข้อ EndNote Web กับการตรวจสอบการลอกเอกสาร Plagiarism  ให้แก่นิสิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน  46  คน    เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจ และได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นำความรู้ไปประกอบการฝึกปฏิบัติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่  การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web Opac, การสืบค้น E-Book,  Online Database,  การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ,  การสืบค้นงานวิจัยThesis/Research,   EndNote/Mendelay และ Library Tour  สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th  เลือกเมนูบริการสำนักวิทยบริการ เลือกที่ อบรมแนะนำการสืบค้น  หรือติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A  สามารถระบุ วัน เวลา ในการอบรมได้ตามความสะดวก  โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 4375 4322-40 หมายเลขภายใน 2405

#สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#librarymsu

#ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ Information Literacy

#คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.