Select Language

สำนักวิทยบริการ สอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

      วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนายกฤษฎา กาดนอก บรรณารักษ์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ ให้การสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ การสืบค้นหนังสือ ตำรา วารสารจากสำนักวิทยบริการ ให้แก่นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในรายวิชา 1300 300 วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ
      ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ให้บริการสอนทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ ได้แก่ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด Web Opac, การสืบค้น E-Book, Online Database, การคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ฯ, การสืบค้นงานวิจัยThesis/Research, EndNote/Mendelay และ Library Tour สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://library.msu.ac.th เลือกเมนูบริการสำนักวิทยบริการ เลือกที่ อบรมแนะนำการสืบค้น หรือติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและ
ช่วยค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A สามารถระบุ วัน เวลา ในการอบรมได้ตามความสะดวก โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0 4375 4322-40 หมายเลขภายใน 2405
#วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.