Select Language

สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศให้แก่นิสิตจีน

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์ Online Database ทางด้านโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทจีนจำนวน 4 คน และนิสิตปริญญาเอกจีน จำนวน 5 คน เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา 0505895 Seminar in Nutrition and Health Promotion (สัมมนาทางโภชนาการและสร้างเสริมสุขภาพ) และวิชา Selected Topics in nutrition and health promotion (เรื่องคัดสรรทางโภชนาการและการสร้างเสริมสุขภาพ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex meetings 
     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ โดยสามารถระบุ วัน เวลา ที่ต้องการรับการอบรม ต้องการเรียนรู้เรื่องใด ? ที่ไหน? เวลาใด? ติดต่อได้ทุกเวลา สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ https://library.msu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A โทรศัพท์
0 4375 4322-40 ต่อ หมายเลขภายใน 2405, 2461
📌 ติดตาม MSU Library
Facebook : librarymsu
IG : Library_msu
TikTok : @msu_library
#สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
#Information Literacy
Comments are closed.