Select Language

สำนักวิทยบริการ มมส จัดฝึกอบรม “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ”

    วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 08.30 -12.00 น. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” ให้กับ ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ มี ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมสามารถสืบค้นสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทุกที่ได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย การค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน และการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex meetings ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากวิทยากร ในเรื่อง “ความสำคัญของสารสนเทศ ปัจจุบันสู่อนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์แบบเปิด (Open Access)” โดยนางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ“การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection : TDC)” โดย ดร.รุ่งฤดี ภูชมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ในการนี้้ มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย อาจารย์ บรรณารักษ์ นิสิต บุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นบุคคลภายนอกลงทะเบียนรับการอบรมจากภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 57 คน นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกช่องทางจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
📌ติดตาม MSU Library
Facebook : librarymsu
IG : Library_msu
TikTok : @msu_library
#สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments are closed.