Select Language

สำนักวิทยบริการ จัดงานแสดงมุทิตจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการของสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2565 โดยสำนักวิทยบริการจัดงานแสดงมุทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน คือ นายรณชัย เหล่าโพธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนาง
สมพร สุธรรมมา พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ร่วมสร้างพัฒนาองค์กรสำนักวิทยบริการมาเป็นระยะเวลายาวนานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ ตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุ่นประทับใจ
Comments are closed.