Select Language

สำนักวิทยบริการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัย

   วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักวิทยบริการ สอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่นิสิต โดยนางวิภาดา เพชรพรหม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ เป็นวิทยากร เรื่อง การสืบค้นวิทยานิพนธ์และการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Online Database ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยกรศาสตร์ จำนวน 40 คน โดยอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet
   ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการสอนการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้แก่ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ โดยสามารถระบุ วัน เวลา ที่ต้องการรับการอบรมได้ สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ https://library.msu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ A โทรศัพท์ 0 4375 4322-40 ต่อ หมายเลขภายใน 2405, 2461
📌ติดตาม MSU Library
Facebook : librarymsu
IG : Library_msu
TikTok : @msu_library
Comments are closed.