Select Language

สำนักวิทยบริการขอเชิญสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการบนฐานข้อมูล SCOPUS

สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ นักวิจัยเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล SCOPUS สืบค้นข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัย ที่กำลังต้องการหาวารสารทางวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง 📍ใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เข้าใช้งานได้ที่
https://library.msu.ac.th >> Online Database >> Scopus พร้อมมีคู่มือการใช้งาน
📍กรณีสืบค้นนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สืบค้นผ่าน vpn.msu.ac.th

SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ จากสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมผลงานวิจัยทั่วโลก
ให้เนื้อหาสหสาขาวิชา จัดเก็บรวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการ Peer-reviewed จัดเก็บเนื้อหา
ในรูปแบบของบทคัดย่อ โดยไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงไปยังวารสารที่หน่วยงานบอกรับ หรือวารสาร
Open Access  จึงจะสามารถเรียกดู Full-text ได้

📌 ติดตาม MSU Library
Facebook : librarymsu
IG : Library_msu
TikTok : @msu_library
Comments are closed.